Tanečný tábor

08.07. - 14.07.  | 05.08. - 09.08. (Vypredané) | 19.08. - 23.08. | pre rok 2019

 

Naučte sa pracovať so svojím telom, počúvať hudbu v nových rozmeroch, načúvať zvukom prírody a sveta a použiť tieto skúsenosti v tanci. Zahráte sa na princezné, škriatkov, zvieratká, hviezdy a kvetinky, rytierov či autá. Budete používať perkusívne nástroje v spojení  s pohybom. Stanete sa choreografmi a vytvoríte vlastné tanečné dielo  a zároveň sa naučíte rôzne tanečné kompozície, ktoré budete môcť predviesť na záverečnom koncerte na konci tábora.

 
 

 
plagát_pred.jpg

Program

Týždenný harmonogram bude zverejnený týždeň pred zahájením daného turnusu na webovej stránke a k nahliadnutiu na nástenkách ART STUDIA Z.

 

Podmienky & Cena

Pri nástupe do tábora je potrebné doniesť podpísané prehlásenie rodiča, ktoré je súčasťou prihlášky, s dátumom nie starším ako tri dni a kópiu preukazu poistenca.
Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

Akúkoľvek zmenu hodiny nástupu alebo návratu detí prosím oznámte deň vopred vedúcemu tábora alebo telefonicky na tel. čísle 0907719624.

 

POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA

 1. Príchod dieťaťa do tábora (každý deň) je vždy od 7:30 do 8:30 hod (ak nie je dohodnuté inak).
  Prezentácia detí začína o 8:30 hod za prítomnosti vedúceho tábora.
  Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 15:30 do 16:00 hod (ak nie je dohodnuté inak).
 2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je ART STUDIO Z oprávnené vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 3. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky (napr. zlaté retiazky, náramky, atď.), mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu nezodpovedáme.

 

CENA 95 €, PRI PLATBE DO 30.5.2018 89 €

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Objednávateľ môže zrušiť záväznú prihlášku iba písomnou formou a uhradením storno poplatku.
  Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do ART STUDIA Z.
 2. V prípade ak dieťa nenastúpi do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.

V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, postupuje sa ako pri storne pôvodnej prihlášky a zavedení novej.

ART STUDIO Z si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je 5 detí), pričom o tejto skutočnosti je povinné zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. ART STUDIO Z umožní dieťaťu účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak bezodkladne vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.

 

čo je zahrnuté

V cene je zahrnutý

 • pobyt v dennom tábore
  v čase od 8:00 do 15:30
 • obed
 • pitný režim
 • materiál 

Pre prehlásenie zákonného zástupcu a všetky podmienky kliknite tu.


STORNO PODMIENKY

Podmienky pre zrušenie Záväznej prihlášky, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:

 • v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.
 • storno do 10 až 2 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
 • v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
 • v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.