Celoštátna prehliadka scénického tanca - propozície

Charakteristika:

1. ročník celoštátnej (nesúťažnej) prehliadky scénického tanca je stretnutím detí, mládeže a ich pedagógov. Jej cieľom je:

- viesť deti a mládež k aktívnej tvorivej činnosti,

- podporiť rozvoj estetickej pohybovej a tanečnej výchovy detí a mládeže na Slovensku,

- prispieť k riešeniu odborných a výchovných otázok vo výchove a rozvoji tanečného interpreta,

- monitorovať úroveň pohybovej a tanečnej výchovy na Slovensku,

- vytvoriť priestor pre diskusiu odbornej verejnosti o smerovaní tanečného umenia a vzdelávania.

Podmienky účasti:

Prehliadky sa môžu zúčastniť detské skupiny ( vekový priemer skupiny by nemal presiahnuť vek základnej školskej dochádzky), skupiny mládeže a dospelých (nad 15 rokov) z celej SR, ktoré rozvíjajú formy scénického tanca. Na prehliadku je možné prihlásiť sa vyplnením záväznej prihlášky a jej zaslaním na emailovú adresu: artstudiozuz@gmail.com.

Pod scénickým tancom rozumieme tanec vytvorený kreatívnou prácou pedagóga/choreografa s deťmi, mládežou alebo dospelými vychádzajúci z prirodzenosti pohybu a využívajúci princípy moderného a súčasného tanca, vytvorený na základe choreografickej myšlienky alebo témy.

Organizácia a priebeh:

- Prehliadka je rozdelená do dvoch dní – troch prehliadkových vystúpení. Každá choreografia má na priestorovú skúšku vyhradených 15 minút s možnosťou využitia svetelnej aj zvukovej techniky. Je možné používať rekvizity.

- Harmonogram:

piatok 10. 5. 2019 – mládež a dospelí nad 15 rokov. Do tejto kategórie môže jedna organizácia prihlásiť len jednu choreografiu (sólo, duo, trio, malé, či veľké formácie). V tejto kategórii môže vystúpiť maximálne 15 choreografií. Rozborový seminár prebehne v sobotu v dopoludňajších hodinách.

sobota 11.5. 2019 – deti školského veku. V tejto kategórii môže vystúpiť maximálne 25 choreografií. (do tejto kategórie môže jedna organizácia prihlásiť maximálne dve choreografie). Organizátor má právo v obidvoch kategóriách skupinu neprijať z dôvodu naplnenia prehliadky, prípadne znížiť limit pre zvýšený záujem .

Maximálna dĺžka choreografie je 6 minút. Výnimku z časového limitu je možné povoliť v odôvodnených prípadoch po konzultácii s organizátorom prehliadky.

- Obidva prehliadkové večery budú mať svoj samostatný rozborový seminár na medziodborovej úrovni pod vedením lektorského zboru. Rozborový seminár zároveň ponúka priestor pre komunikáciu o tanečnom umení, o aktuálnom stave a vývine tanečného vzdelávania na Slovensku.

- Prihlášku je potrebné zaslať mailom na artstudiozuz@gmail.com najneskôr do 15. 4. 2019

- Zvukový záznam je potrebné dodať v mp3 formáte, najneskôr 14 dní pred prehliadkou na adresu: artstudiozuz@gmail.com.

Sprievodný program:

- Štyri tanečné workshopy pre deti a mládež zamerané na kreatívnu prácu v skupine – v interiéri, v exteriéri pod vedením kvalifikovaných lektorov (ponuka workshopov bude rozposlaná po uzávierke prihlášok spolu s oficiálnym programom prehliadky).

Účastnícky poplatok: - sólo: 15,- €

- malá choreografia (2 – 5 tanečníkov): 20,- €

- skupinová choreografia (6 a viac tanečníkov): 4,-€/ tanečník

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť až po prijatí potvrdzovacieho mailu o zaradení do programu od organizátora prehliadky, bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK3609000000005143459081,

VS: 052019

Termín uzavretia prihlášok : 25.4.2019

Časový harmonogram prehliadky

Piatok 10. 5. 2019

12:00 h – 16:00 h – priestorové skúšky mládež a dospelí

17:00 h – 18:30 h – prehliadka mládež a dospelí

Sobota 11. 5. 2019

9:30 h – 11:30 h – rozborový seminár k prehliadke mládeže a dospelých

8:00 h – 11:15 h priestorové skúšky detí 1. časť

12:00 h – 15:15 h priestorové skúšky detí 2. časť

16:00 h – 17:00 h prehliadka detí 1. časť

18:00 h – 19:30 h prehliadka detí 2. časť

Nedeľa 12. 5. 2019

9:00 h – 12:00 h rozborový seminár k prehliadke detí

Kontaktné údaje:

Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z, artstudiozuz@gmail.com, tel. číslo: 0907719624